I. DEFINICJE:

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.

2. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.)

3. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Pracownia Aurora;

4. Sklep internetowy (sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.pracownia-aurora.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu kodeksu cywilnego zawarta pomiędzy Front Page Maciej Koprek a klientem za pośrednictwem sklepu internetowego

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. CENY I METODY PŁATNOŚCI:

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

2. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty ceny:

• płatnością elektroniczną za pośrednictwem Przelewy24,

• płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

III. REKLAMACJE

1. Pracownia Aurora jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres kontakt@pracownia-aurora.pl jednocześnie wypełniając formularz reklamacyjny. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

3. W sytuacji, gdy reklamacja dotyczy uszkodzeń mechanicznych Towaru, Klient jest zobowiązany do przedstawienia materiału dowodowego (w formie zdjęcia) na adres kontakt@pracownia-aurora.pl do 24h od otrzymana przesyłki.